Kort introduktion till Ordensväsendets historia

Många vill härleda ordensväsendets ursprung till de egyptiska mysterieordnarna, till antiken och till de romerska legionärerna och hävdar att det är deras traditioner som förts vidare. Huruvida detta är korrekt eller ej kanske mer har sin betydelse sett ur ett forskningsperspektiv.

Klart är dock att dagens ordensväsende kan härledas till medeltidens skråväsende och hantverksgillen i England.

Olika yrkeskategorier tillhörde ett strikt reglerat skråsystem, som inte bara värnade om yrkesskicklighet och yrkeshemligheter utan även hade en social funktion genom att hjälpa och stödja medlemmarna och deras efterlevande. Men det fanns arbetare som inte kunde inlemmas i det normala skråväsendet, de som stod utanför och betraktades som övertaliga eller udda (engelskans Odd) och som självfallet hade samma behov av inbördes hjälp. De var de första Odd Fellows.

Mot slutet av 1600-talet förlorade skråväsendet allt mer sin betydelse och i stället växte under 1700-talets första del fram det vi kallar dagens ordensväsende, som tog till sig skråväsendets sociala funktion, men som också tillförde en ny dimension genom att framhålla behovet av etisk fostran