Af
Stromästaren
fastställda regler
å
CocktailCrocket

 

CocktailCrocket spelas medelst klubba i ena handen samt alkoholfyllt drinkglas i den andra. Glaset får aldrig släppas ens under pågående slag!
OBS! Då Stromästaren deltager tillåtes ingen annan vinna!

Spelet spelas af det antal Riddare som man på plats gör upp om, en och en eller flera i varje lag. Klotet skall slås från utgångspinnen, genom bågarna 1-7, i återvändspinnen, genom bågarna 8-14 och i målpinnen (dvs utgångspinnen). Den spelare eller det lag vars klot rätt passerat banan och först slår i målpinnen, har vunnit. Deltagarna spelar i den ordning som utgångspinnens färger anger uppifrån. Två som spelar i lag skall icke spela efter varandra.

Start: Varje spelare skall starta genom att lägga sitt klot inom en fots avstånd från utgångspinnen, och försöka att i ett slag slå klotet genom den första bågen eller genom de båda första.
Spel: Varje spelare får fortsätta så länge han spelar med framgång, dvs slår sitt klot igenom i ordningsföljden rätt båge eller träffar ett klot eller återvändspinnen. Han får då hela tiden ett nytt slag. Om en spelare slår utan att träffa sitt klot får han ett nytt slag, nuddar han får han ej slå på nytt. Gör en spelare fel är det nästas tur att fortsätta. Den spelare som passerar en båge får ett nytt slag, och om han passerar två bågar får han två nya slag. Detsamma gäller om han knockar ett klot.
Krockering: Om en spelare vill, har han rätt att med sitt klot "krockera" annans klot (OBS! Stromästren får aldrig krockeras; om detta ändock sker genom olyckshändelse låtsas den olycklige krockeraren som om han inte märkte något; därefter må han taga en extra stark drink!).Om han träffar äger han rätt att lägga sitt eget klot intill, ställa foten på sitt klot och ivägkrockera det andra vart han vill. Istället för att ivägkrockera klotet kan han välja att få ett extra slag. Spelare får krockera så många klot i följd han vill, men inte samma klot två gånger utan att dessemellan ha passerat en båge med det egna klotet. Klot som inte passerat de tre första bågarna får varken krockeras eller slås bort.
Fribrytare: Den spelare som i rätt ordning passerat alla bågar kallas fribrytare. För att bli vinnare måste han först gå förbi målpinnen, slå klotet förbi "kyrkan" samt krockera alla de andra kloten, innan han sedan krockerar målpinnen. Om någons klot genom eget eller andras förvållande träffar målpinnen innan man krockerat alla, får denne börja om spelet från början. Fribrytare får ett extra slag (eller ivägkrockering) för varje klotträff.


Senast uppdaterad 13/12 1999