H.M Konungens uppfostringsfond:

Utdelas för hedonistiskt leverne kontant hvarje tillställning internt inom Orden med X kr att på hedonistiskt vis förbruka under kvällen.

För erhållande av stipendie skall sökande skriftligt i god tid anhålla om detta till stromästaren. Sökande bör bifoga goda hedonistiska referenser till ansökan.

Ansökan sändes till: stromastarfull at tjoho.nu

Hedonismusordens Donationsfond:

Utdelas med X kr hvarje år i maj till person utanför Orden som utmärkt sig på ett berömvärt hedonistiskt vis.

Förslag på person emottages tacksamt redan nu på: marjasin at tjoho.nu