Riddarens ABC:

Hedonismusorden är ett politiskt och religiöst oberoende sällskap hvilket instiftades 6 april anno 1992. Dess syfte är att under gemytliga former umgås i goda vänners lag. Hedonismus betyder just livsnjutning. Att vara en hedonist är alltså att vara en livsnjutare som tager för sig af livets goda - exempelvis starkare drycker, rökverk och Quinnor.

Instiftare till orden äro följande riddare som äfven utgöra OrdensKapitlet: Brodelius, Patrik; Gunham, Jakob; Gustavsson, Ola; Henriksson, Jörgen; Persson, Kristian; Samuelsson, Anders; Stångberg, Björn; Öckert, Björn.
Ordens Stromästare och Öfverhuvud äro Hans Majestät Konungen af Sverige. Han inbjudes alltid till ordens tillställningar.
Dessa hedonister utgör alltså ordenssällskapets Ordenskapitel. Kapitlet är ordens beslutande och verkställande organ vad gäller den hedonistiska verksamhet vi bedrifver. Var och en i Kapitlet hafver olika uppgifter och titlar hvilka bytes inom Kapitlet när så önskas. Dessa är Ordenskanslern, ProOrdenskanslern, Ceremonimästaren, Skriftställaren, Skattmästaren, Ordensprelaten, Rikshärolden och Banérföraren.
Vid högtidliga tillfällen, d v s de flesta af sammankomsterna, tituleras Kapitelriddarna med resp. titel samt hvanliga Riddare med "Riddare N.N".

Krafven för medlemskap lyder som följer: Kandidaten skall vara af manligt kön och vara inskriven eller ha varit inskriven vid Wexiö Högskola/Universitet. Praxis är att Riddare föreslår en lämplig Kandidat varpå en plädering inför Kapitlet äger rum. Därefter skall alla åtta Kapitelriddare godkänna Kandidatens anslutning vid en sluten omröstning. Äfven hvanlig Riddare kan föreslå kandidat.

Återkommande festiviteter sker normalt sett en gång om året, vanligt vis lördagen innan julafton. Boka detta datum redan nu!
Ofta spelas det cocktailcrocket, och vi äter någon typ av julbord. Ibland föregås tillställningen af indubbning af nya Riddare.Nyblifven Riddare skall under den följande förtäringen hålla ett hväl förberett invigningstal vilket skall börja med "redan de gamla grekerna...".

Ordensdräkt bäres alltid, vilken består af svart frack med hvit väst, hvita handskar, hvit näsduk i bröstfickan, ordensmedaljer samt allehanda andra medaljer från skiftande sammanhang, Wexiö studentkårs kårband, samt om så önskas studentmössa. Fickplunta bör äfven medtagas. Ordens huvudinsignier (kårband samt medalj runt halsen) bäres alltid då högtidsdräkt bäres i "studentsammanhang". Undlåtande af bärande kan medföra hvarning.

Tystnadsplikt: praxis är att ordens angelägenheter och göromål hålles inom orden och att sakuppgifter af hvikt icke sprides, särskilt gäller detta ordens invigningsrit. Missbruk af denna praxis kan medföra risning medelst björkris.

Vid flyttning SKALL Er nya e-postadress meddelas webansvarige för att underlätta arbetet inför Ordens utskick.

Riddares dam tituleras alltid "Jungfru N.N." e d.

Ordenspostgironumret äro: 6176 809-9 (HedonismusOrden c/o Jörgen Henriksson)

Hedonismusordens ordspråk lyder: Cognitio et Fraternitas (kunskap och broderskap).


§ En Riddare bistår alltid en Jungfru - även om det skulle råka vara en drake!
§ Politiker säger: Alkoholen är Er fiende. Gud säger: Älska Er fiende!

/ Storaste Stromästaren